Protokoll från årsmöte med Sydsvenskans seniorklubb 17 mars 2015 

Plats: Folkdansens Vänners lokal på Sallerupsvägen 26 i Malmö.

Mötesdeltagarna prickades av vid entrén. Röstlängden bifogas.

1. Ordföranden öppnade mötet. Röstlängden fastställdes.

2. Mötet beslöt att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

3. Mötet godkände dagordningen.

4. Val av mötespresidium

4.1. Val av mötesordförande:

Lars Grefmar valdes.

4.2 Val av mötessekreterare:

Håkan Thorsson valdes.

4.3 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare:

Ingrid Jelvemark och Thomas Löfqvist valdes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning:

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes.

6. Revisorernas berättelse:

Revisorernas berättelse godkändes och las till handlingarna.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Styrelsens förslag om medlemsavgift för 2016:

Mötet beslöt att följa styrelsens förslag att avgiften ska vara oförändrad, 200 kronor.

9. Eventuella motioner:

Inga motioner hade kommit in.

10.Val av styrelse och revisorer:

10.1 Fastställande av antalet ledamöter.

På förslag av Thomas Löfqvist beslöt årsmötet ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till stadgeändring som innebär att styrelsen enbart består av ordinarie ledamöter. Förslaget ska läggas fram vid nästa årsmöte.

10.2. Val av vice ordförande på 2 år.

Göran A Martelius valdes om.

10.3 Val av fyra ledamöter på 2 år.

Mona Hardenberger, Bengt Månsson, Peo Lovén och Reidar Hansen valdes om.

10.4. Fastställande av antalet suppleanter:

Mötet beslöt att antalet suppleanter ska vara 3.

10.5. Val av 3 suppleanter på 1 år:

Mötet valde om Curt-Lennart Franzén, Karin Sixtensson och Lars Bergkvist.

10.6 Val av revisor på 2 år:

Lena Holmgren valdes.

10.7 Val av revisorsuppleant på 1 år:

Sven-Olof Gunnarsson valdes.

11.1. Val av 3 ledamöter i valberedningen:

Marianne Rosén, Lea Andersson och Ragnar Eskilsson valdes.

11.2. Val av sammankallande i valberedningen.

Mötet valde Marianne Rosén.

12. Styrelsens rapport om kommande aktiviteter.

Ordföranden frågade efter mötesdeltagarnas intresse för julfest till vintern och fick bekräftat att intresset är stort.

Han redogjorde vidare för planerna att undersöka vad det finns för "lättare" kulturutbud samt styrelsens tankar om att anordna bussresor på hösten i stället för på våren.

Kjell Johansen gav en eloge till styrelsen för aktivitetsprogrammet under 2014.

13. Övriga frågor:

Inga övriga frågor.

14. Årsmötet avslutades.

 

Vid protokollet: 

Håkan Thorsson      

Mötesordförande:

Lars Grefmar

Justeras:                     Ingrid Jelvemark         Thomas Löfqvist

Efter mötet höll Max Wiman ett uppskattat föredrag om Malmö FF och FC Rosengård. Fängslande och initierat och som avslutades med att Max signerade ett 35-tal ex av sin bok ”En himmelsblå historia”. Efterföljande fika hade förberetts av styrelsen och bekostades av klubbkassan.