Protokoll från årsmöte i SDS Seniorklubb 17 mars 2016 kl 18 i SPF-lokalen, Baltzarsgatan 1, Malmö.

1. Ordföranden, Lars Grefmar, förklarade mötet öppnat.

Parentation med tyst minut hölls över fyra under år 2015 avlidna medlemmar: Sven-Erik Dyberg, Ingrid Lundgren, Marianne Tackman och Ragnar Eskilsson.

Närvarande 40 röstberättigade medlemmar prickades av enligt bilaga.

2. Mötet förklarade att årsmötet utlysts stadgeenligt.

3. Dagordningen godkändes.

4. Val av mötespresidium.

4.1 Sittande ordförande valdes.

4.2  Sittande sekreterare valdes.

4.3 Sven Bergqvist och Kenneth Jahnke valdes till protokolljusterare och rösträknare.

5. Ordföranden föredrog styrelsens årsberättelse och årsredovisning.

6. Anders Hammarkvist föredrog revisorernas berättelse.

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8. Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2017 ska vara oförändrad 200 kronor enligt styrelsens förslag.

9. Styrelsens förslag till stadgeändringar §§2, 4, 9, enligt bifogat förslag, godkändes.

10. Val av styrelse och revisorer. Lars-Erik Anderson föredrog valberedningens förslag.

10.1. Lars Grefmar valdes om som ordförande på 2 år.

10.2. Fem ledamöter: Håkan Thorsson, Mari-Ann Jonsson, Bertil Winell, Curt-Lennart Franzén och Karin Sixtensson valdes om på 2 år.

10.3. Anders Hammarkvist valdes om som revisor på 2 år.

10.4. S O Gunnarsson valdes om som revisorsuppleant på 1 år.

11. Marianne Rosén, Lars-Erik Andersson och Kenneth Jahnke valdes till valberedning på 1 år. Marianne som sammankallande.

12. Kommande aktiviteter: Mari-Ann Jonsson berättade om den kommande bussresan till Hamburg, Karin Sixtensson om visningen  på Rådhuset, Göran Martelius rapporterade att 14 biljetter till Trettondagsafton sålts, Reidar Hansen att han försöker få biljetter till MFF:s match mot Falkenberg 23 maj. Sven Bergkvist föreslog en endagsbussresa med studiebesök och fika. Ordföranden meddelade att klubben planerar ett par föredrag och givetvis julbord i december.

13. Övriga frågor. Reidar Hansen överlämnade en ordförandeklubba med inskription som gåva till klubben.

14. Årsmötet avlutades.

 Vid protokollet:

         Håkan Thorsson                    Mötesordförande:

                                                                                     Lars Grefmar

 

Justeras:

Sven Bergkvist                                                 Kenneth Jahnke

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efter mötet kåserade Henrik Bredberg om sitt förhållande till Danmark och öresundsfrågorna.

Avslutande fika hade förberetts av styrelsen och bekostades av klubbkassan.